Geleceği

Geleceği: Bundan sonraki aşamalar

Maddelerin yazılması

Bir tarihçi hakkındaki madde, ortalama 1500-2000 kelimeyi geçmeyecek şekilde, konusu olan tarihçinin biyografisinin yanısıra yine bu tarihçinin eserlerinin her biri üzerine (içerik, değerlendirme, ikincil literatürün eleştirisi, edisyonları, vb açılarından) detaylı bilgi verecek ve bilinen yazma nüshalarının bir listesini içerecek şekilde ve projenin madde yazım kılavuzuna uygun olarak yazılması gerekmektedir. Editörler kurulu yazılacak maddeleri araştırmacılara ısmarlarken araştırma asistanlarının o maddeyle ilgili daha önceden hazırlamış olduğu ikincil kaynakların bir listesini ve/ya bibliyografyasını da yazarın kullanımına sunacak.

Veritabanının tamamında tutarlılık sağlamak amacıyla Latin alfabesi dışında alfabelerin kullanıldığı dillerdeki harflerin çevrimyazısı, Türkçe resmi ünvanlar ve bazı fonolojik hususlarda uyulması gereken kurallar Madde Yazım Kılavuzunda belirtilmiştir. Maddeler arasında belirli bir tutarlılığın sağlanması amacıyla projeye katkıda bulunacaklardan maddelerini bu kurallara uyacak şekilde yazmaları istenecektir.

“Osmanlı Tarihçileri” maddelerinin yazarlarına kelime başına 0.12 $ telif ücreti ödeyecektir. Ödeme maddenin yayınlanacak son versiyonunun onaylanmasından sonra yapılacaktır.

Maddelerin toplanması ve yayına hazırlanması

Maddeler teslim edildikten sonra editörler kurulu bunları gözden geçirecek ve eğer gerekli görürse bazı değişiklileri ve/ya düzeltmeleri yapmasını yazardan rica edecek. Editörler, oluşturulacak olan veritabanının bir araştırma eseri olarak güvenilirliğini en üst seviyede tutmak amacıyla maddelerin son halini onaylamamak, ya da madde yazım kılavuzu ve akademik standartlar çerçevesinde öngörülen değişiklikleri yapamayan veya yapmayı reddeden katılımcıların maddelerini alıp yeniden yazılmak üzere başka araştırmacılara vermek hakkına sahiptir.

İlk taslağın internette yayınlanması

Editörler kurulu kendine sunulan belirli sayıda maddeye onay verdikten sonra bu maddeler ücretsiz olarak herkesin ulaşabileceği şekilde projenin internet sayfasında yayınlanacak. Her ne kadar tüm maddelerin 2005 yılının sonuna kadar hazır olmayacağını, hazır olanların da yeni değişiklikler ve eklemelerden geçeceğini tahmin ediyorsak da, “Osmanlı Tarihçileri”nin bu ilk versiyonu bu aşamasında dahi iktibas edilebilir olacak. Bu şekilde bir yandan tüm akademik camianın “Osmanlı Tarihçileri” projesinden haberdar olması sağlanacak öte yandan da her türlü eleştiri ve katkının yolu açılacak.